Toelating mbo

Iedere student die zich aanmeldt voor een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 krijgt toegang tot de studie van zijn of haar keuze, mits de student voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • je  voldoet aan de juiste vooropleidingseisen;
 • je voldoet aan eventuele aanvullende eisen die worden gesteld aan deze specifieke opleiding;
 • je schrijft je voor 1 april in voor de opleiding;
 • je neemt deel aan de door de opleiding georganiseerde verplichte intakeactiviteiten.

In geval je voldoet aan de bovenstaande voorwaarden kan je in principe tot de opleiding worden toegelaten.
Weigering tot de opleiding kan dan alleen in geval je een niet-kwalificatie-plichtige bent die:

 • drie of meer negatief bindende studieadviezen heeft gekregen bij andere opleidingen of;
 • zes jaar heeft gestudeerd aan andere mbo-instellingen zonder het behalen van een diploma.

Daarnaast kan het voorkomen dat de opleiding van je keuze een beperking heeft in het aantal opleidingsplekken. Dit heeft dan te maken met beperkte plaats voor de opleiding of dat er een beperking zit aan het aantal arbeidsplaatsen.

Studiekeuzeadvies
De intake is een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure. Na het doorlopen van de intake geeft de opleiding een studiekeuzeadvies af. Hierbij wordt rekening gehouden met de vereisten van het beroepenveld en jouw ondersteuningsbehoefte.

Bindend studieadvies (BSA)
Bij toegang tot de opleiding krijgt elke eerstejaars student minimaal één studievoortgangsgesprek en een bindend studieadvies (BSA). Een negatief bindend studieadvies is mogelijk als jij als student onvoldoende vorderingen maakt. Dit betekent dat jij de studie moet staken. Je zult dan van de opleiding worden uitgeschreven. Het BSA wordt bij éénjarige opleidingen tussen 3 en 4 maanden afgegeven. Bij opleidingen die langer dan één jaar duren, wordt het BSA na 9 maanden en voor het einde van het schooljaar afgegeven. Een negatief studieadvies moet een schriftelijk besluit zijn. Je kunt tegen deze beslissing in beroep gaan. Dit doe je bij de Commissie van Beroep voor de Examens van jouw instelling.

Klacht- en beroepsmogelijkheden

Het STC mbo college is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen. Daar kunnen de klachten ook worden geadresseerd. Het LKC neemt dan contact op met de onderwijsinstelling voor de afhandeling van jouw klacht.

Afwijzen van studenten met een handicap of chronische ziekte
Wanneer bij de student sprake is vaneen handicap of chronische ziekte, moet de instelling volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) doeltreffende aanpassingen verrichten. Voorwaarde is wel dat jij om deze aanpassingen vraagt. De verplichting tot aanpassing geldt niet in geval de aanpassingen een onevenredige belasting vormen voor de instelling. Als jij meent dat jouw weigering tot toelating samenhangt met een beperking, kan jij een oordeel vragen aan het College voor de rechten van de mens.

Toelatingseisen
Vanaf het schooljaar ’18-’19 gelden de volgende toelatingseisen:

 • Niveau 1:
  Geen specifieke vooropleiding
  Op 1 augustus minimaal 16 jaar oud
 • Niveau 2:
  In het bezit van mbo-niveau 1 diploma of
  In het bezit van een diploma basisberoepsgerichte leerweg  of
  Overgangsbewijs havo / vwo klas 3 naar 4 of
  Door overheid erkend bewijsstuk
 • Niveau 3:
  Minimaal een diploma kaderberoepsgerichte leerweg of
  Overgangsbewijs havo vwo 3 naar 4 of
  Door overheid erkend bewijsstuk
 • Niveau 4:
  Minimaal een diploma kaderberoepsgerichte leerweg of
  Overgangsbewijs havo vwo 3 naar 4 of
  Door overheid erkend bewijsstuk